Kurslar

KURSLAR

17. Ulusal Sinirbilim Kongresi kapsamında 04 Nisan 2019 Perşembe günü her düzeyde sinirbilimcilere yönelik olarak dört farklı kurs düzenlenecektir.
Kurslarla ilgili detaylı bilgiler (konu, amaç, kapsam, katılımcı sayısı, kurs ücreti vb) aşağıda sunulmuştur.
Kurs programı web sayfasında ayrıca sunulacak ve katılımcılara gönderilecektir.
Kurs kapasiteleri sınırlı olduğundan başvuru sırasına göre ilk başvuranlar öncelikli olarak kabul edilecektir.

Kurs 1: İnsan ve Sıçan Beyninin Karşılaştırmalı Nöroanatomisi

Kurs 1: İnsan ve Sıçan Beyninin Karşılaştırmalı Nöroanatomisi

Prof. Dr. Emel Ulupınar
Prof. Dr. Gülgün Şengül
Prof. Dr. Reha Erzurumlu
Katılımcı Sayısı: en fazla 25
Kurs Süresi: 7 saat (4 saat teorik + 3 saat pratik ders)
Kurs Ücreti: 125 TL
Amaç ve öğrenme hedefleri: Bu atölye çalışmasında bahsedilen nedenlerle temel nöroanatomik bilgilerin zengin görsel materyallerle eşleştirilmesi ile hızlı, etkin ve sistematik bir şekilde gözden geçirilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda deneysel çalışmalarda sıklıkla kullanılan sıçan beyninin anatomik özelliklerinin de karşılaştırmalı ve uygulamalı bir şekilde incelenmesi hedeflenmektedir.
Hedef kitle: Temel nöroanatomi bilgisine sahip olan genç katılımcılar hedeflenmektedir ve tercihen hayvan deneyi sertifikasına sahip olunması önerilir.
Bilgi: Sinir sisteminin morfolojik özelliklerini sadece teorik olarak kavrayabilmek zordur. Klinik korelasyonların anlaşılabilmesi açısından da insan beyninin fonksiyonel anatomisi hakkında bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Bu atölye çalışmasında, insan beynindeki temel nöroanatomik yapılara, özellikle de bilişsel ve davranışsal işlevlerle ilişkili olan yapılara, kadavra spesimenleri ve medikal illustrasyonlardan hazırlanan zengin görsel materyaller kullanılarak, bazen üç boyutlu olarak, açıklayıcı bir genel bakış sunulması amaçlamaktadır. Bu yapılardan başlıcaları beynin gri ve beyaz cevheri, subkortikal çekirdekler (bazal ganglia ve talamus), limbik sistem ve beyin sapıdır. Konular, ilgili yapıların anatomik lokalizasyonlarının yanı sıra bu bölgelerin bağlantılarını da içerecek şekilde, kavramsal bir çerçeve dahilinde özetlenerek sunulduktan sonra anatomik modeller üzerinde pratik uygulama yapılacaktır. Ardından sinirbilim araştırmalarında en sık kullanılan deney hayvanları olan sıçan üzerinde beyin diseksiyonu yapılarak, farklı planlarda kesitler alınacak ve bu kesitler üzerindeki anatomik yapılar makroskobik ve mikroskobik düzeyde incelenecektir. Çalışmanın sonunda beyin diseksiyonları ve radyolojik (MRI) görüntüler üzerinden katılımcıların kendilerini test etmelerine imkan sağlanacaktır.

Kurs 2: “Uyku Hastalıkları, EEG ile Bilişsel Becerinin İlişkisi, MATLAB Uygulamaları”

Kurs 2: “Uyku Hastalıkları, EEG ile Bilişsel Becerinin İlişkisi, MATLAB Uygulamaları”

Prof. Dr. Osman Eroğul
Arş. Gör. Galip Özdemir
Müh. Farhad Nassehi
Katılımcı Sayısı: en fazla 15
Kurs Süresi: 3 saat (teorik + pratik dersler)
Koşul: Kendi dizüstü bilgisayarı ile katılmak
Kurs Ücreti: 100 TL
Amaç ve öğrenme hedefleri: EEG başta olmak üzere uyku sırasında kaydedilen
polisomnografi sinyallerinin özelliklerinin anlatılması ve incelenmesi. Obstruktif uyku apnesi
sendromu hastalarının mental yorgunluk ve dikkat kontrolü görevlerinde eeg sinyallerinin
incelenmesi. Araştırma/teşhis amaçlı ve görev tabanlı sinyal işleme tekniklerinin
uygulamalarının yapılması.
Hedef kitle: Uyku, uyku hastalıkları, bilişselbecerilerin nicel olarak incelenmesi ve bu
konulardaki temel sinyal işleme yöntemlerinin MATLAB ile uygulanması konularına ilgi duyan
araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler.
Bilgi: Zihinsel ve fiziksel sağlığı korumak için kritik öneme sahip bir durumdur. uyku
hastalıklarının teşhis edilmesinde altın standart olarak polisomnografi (PSG) cihazı
kullanılmaktadır. Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu (OUAS), uyku esnasında en yaygın
karşılaşılan solunum bozukluğudur. OUAS, gün boyunca hafıza, motor, dikkat gibi bilişsel
becerileri ve zihinsel yorgunluğu etkilemektedir. mental yorgunluk ve dikkat kontrolü analizi
yapabilmek amacıyla stroop, sımon-flanker başta olmak üzere görev tabanlı testler
uygulanmaktadır. bu kursun ilk bölümünde uyku, öncelikli olarak eeg ve uyku sinyallerinin
kaydedilmesi, uykunun mevcut yaklaşımlarla incelenmesi ve anlamlandırılması, mental
yorgunluk ve dikkat kontrolü gibi bilişsel beceriler ile ilişkisi hakkında teorik bilgiler
anlatılacaktır. ikinci bölümde ise sinyal inceleme, işleme, anlamlandırma, eeg sinyalleri ve
bilişsel beceriler arasındaki ilişkinin araştırılması konularında yaygın olarak kullanılmakta
olan yöntemlerin temel seviyede matlab ile uygulaması yapılacaktır.

Kurs 3: “Transkriptom Verilerinin Biyoinformatik Analizi”

Kurs 3: “Transkriptom Verilerinin Biyoinformatik Analizi”

Doç. Dr. Tunahan Çakır
Arş. Gör. Hatice Büşra Konuk
Arş. Gör. Ecehan Abdik
Katılımcı Sayısı: en fazla 30
Kurs Süresi: 6 saat (3 saat teorik + 3 saat pratik dersler)
Koşul: Kendi dizüstü bilgisayarı ile katılmak
Kurs Ücreti: 100 TL
Amaç ve öğrenme hedefleri: Kursun amacı, katılımcılara, nörolojik hastalıklarla ilgili
transkriptom verilerine ücretsiz veritabanlarından ulaşılması ve istatistiksel analizlerinin
online olarak veya R ve Cytoscape gibi platformları kullanarak gerçekleştirilmesi becerisini
kazandırmaktır.
Bu kursu tamamlayan katılımcılar şu becerilere sahip olur:
1) NCBI’a ait ücretsiz online GEO (Gene Expressıon Omnibus) veritabanından ilgilendiği
nörolojik hastalıklara ait transkriptom verisetlerine ulaşma (online olarak veya R
yazılımını kullanarak)
2) Veri setinde yer alan ve anlamlı değişen genleri tespit etme (online olarak veya R
yazılımını kullanarak)
3) Veri setinde yer alan genleri veya örnekleri kümeleme analizi (ing. clustering) yoluyla
inceleme (online olarak)
4) Anlamlı değişen genlerin ortak fonksiyonel özelliklerini go analizi, yolak analizi gibi
yöntemlerle belirleme (online olarak veya Cytoscape kullanarak)
5) Anlamlı değişen genlerden protein etkileşim ağı oluşturma (string veritabanını veya
cytoscape kullanarak)
6) Tüm transkriptom verisini protein etkileşim ağına haritalayarak en etkilenen etkileşim
öbeğini belirleme (Cytoscape kullanarak)
Hedef kitle: Hedef kitle, temel moleküler biyoloji ve genetik bilgileri (gen, mRNA, protein vb)
ile temel bilgisayar kullanma becerisine sahip olmalıdır.
Bilgi: Ücretsiz erişimi olan online transkriptom veritabanlarında, sinirbilimle alakalı 10.000’in
üzerinde veri seti yer almaktadır. Bu veri setlerinin analiziyle araştırmacılar çeşitli hipotezler
geliştirebilir. Ve bu hipotezlere dayanarak deney tasarımlarını akılcı bir şekilde
gerçekleştirebilir. Bu açıdan, ilgili verisetlerine erişim ve bu verilerin analizi önem
taşımaktadır. Bu kurs kapsamında katılımcılar, NCBI’a ait Gene Expression Omnibus (GEO)
veritabanından ilgilendikleri transkriptom verilerine nasıl ulaşabileceklerini ve bu verilerin
biyoinformatik analizlerini nasıl gerçekleştireceklerini öğreneceklerdir. Kurs kapsamında, bu
verilerin işlenerek:
anlamlı değişen genlerin belirlenmesi (online olarak veya R yazılımı kullanarak)
anlamlı değişen genlerin GO ve yolak analizi yöntemleriyle ortak fonksiyonel
özelliklerinin bulunması (online olarak veya Cytoscape kullanarak)
veriye kümeleme analizi uygulanması (online olarak)
anlamlı değişen genlerden protein etkileşim ağlarının oluşturulması (online veya
Cytoscape kullanarak)
tüm transkriptom verisinin protein etkileşim ağlarına haritalanarak en etkilenen etkileşim
öbeğinin tespiti (Cytoscape kullanarak)
teorik ve uygulamalı olarak gösterilecektir. Öğrenilen biyoinformatik yaklaşımları katılımcılar
kendi transkriptom veya proteom veri setlerine de uygulayabileceklerdir.

 

Kurs öneri formunu aşağıdan indirebilirsiniz.

Kurs Öneri Formu